Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №19094-7884Р від 29 травня 2012 року.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
Засновник: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.
Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science (ESCI). Збірник також зареєстровано у наукометричних системах DOAJ, CiteFactor.
Журнал має профіль у загальнодоступній пошуковій системі Google Scholar.