Про журнал

«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №23840-13680Р від 27 березня 2019 року.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
РІк заснування: 2012
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.
Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science (ESCI) та зареєстровано у системах ROAD, CiteFactor.
Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у репозитарії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Поточний номер

№ 17 (2020)
Переглянути всі випуски