Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем http://iscs-journal.npu.edu.ua/ <style> div { text-align:justify; margin-top:3px; } img { border:1px solid grey; } </style> <div style="width:650px;"> <div style="float:right; margin: 6px;"> <img src="http://iscs-journal.npu.edu.ua/public/journals/214/md_mddss_2012_1.jpg"> </div> <div style="text-align:justify;"> <p><strong>«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» </strong>- це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.</p> </div> <div>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №23840-13680Р від 27 березня 2019 року.</div> <div>Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.</div> <div>РІк заснування: 2012 <div>Мова видання: українська, російська, англійська.</div> <div>Засновник: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.</div> <div>Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних <strong>Web of Science (ESCI)</strong> та зареєстровано у системах <strong>ROAD, CiteFactor</strong>.</div> <div>Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у репозитарії <strong>Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова</strong>.</div> </div> Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова uk-UA Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем 2307-4515 <span>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span><br /><br /><ol type="a"><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol> Philosophical education: the turn to the applied philosophy http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216958 Focusing on the substantiation of the process of modernization of the model of philosophical education, the study aims to represent the turn to applied philosophy as a new educational and professional program for training the philosopher. The theoretical basis of the study consists of two main points: the economic position of social epistemology, within which the emphasis is on understanding the social process of knowledge production and distribution of cognitive work, which requires a basis of interdisciplinarity. As well as practical application of a competent approach to philosophical education, which requires its modernization in the context of the requests and practices of today. Scienti c novelty is to justify a turn to applied philosophy in the training of professionals, which enables practice in real-world situations and contexts beyond the realm of philosophy. The normative content of the preparation of the Master of Applied Philosophy, which is provided with a complex of competencies, is rst formulated in the main learning outcomes as a methodology, moderation, performance. Practical signi cance. New techniques introduced in the program of applied philosophy, aimed at the organization and presentation of applied philosophical and scienti c project, the purpose of which is to make their own intellectual inquiry in the chosen practical and applied elds. The transition from a rigid academicism to the reinforced practical aspect of teaching philosophy is fully explained in order for a new understanding of the role of university education to be understood. Namely: to ensure that the student's knowledge does not remain misconstrued or misused. Leonid Hubersky Liudmyla Shashkova Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 23 33 10.31392/iscs.2020.17.023 Philosophy of Natural Numbers http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216966 We discuss an extension of classical combinatorics theory to the case of spatially distributed objects. Yuri Kondratiev Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 34 42 10.31392/iscs.2020.17.034 Фiлософсько-естетичнi вимiри вiтаїзму у творчостi Мирослава Скорика http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216969 Стаття присвячена пам’ятi видатного українського композитора Мирослава Скорика. З позицiї естетичного аналiзу розкрито вiтаїстичний фiлософський вимiр творчостi композитора. Прикладом iнтерпретацiї фiлософсько-естетичних засад вiтаїзму в творчостi М. Скорика представлено один з раннiх його опусiв — кантата «Весна» на вiршi Iвана Франка та один iз найяскравiших оркестрових творiв «Карпатський концерт». Виокремлено естетико-фiлософськi засади вiтаїзму, а саме: синергетичнiсть художнього концепту, гармонiйна спiввiднесенiсть протилежних полюсiв, життєстверднiсть вiтальної стихiї його музики у рiзних iпостасях, синтез рiзнорiвневих iсторичних, нацiональних, стильових елементiв з домiнуванням нацiонально зорiєнтованих констант. Victor Andrushchenko Liubov Kyyanovska Vasyl Fedoryshyn Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 43 58 10.31392/iscs.2020.17.043 Фiлософсько-свiтогляднi особливостi синiтської цивiлiзацiї та їхня системоутворююча роль у комплексi суспiльних вiдносин сучасного Китаю http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216971 Статтю присвячено дослiдженню свiтоглядних особливостей Синiтської цивiлiзацiї, ядром якої є Китай. Iлюструється системоутворююча роль зазначених свiтоглядних особливостей у комплексi суспiльних вiдносин сучасного Китаю. Аналiзуються ключовi iсторико-культурнi та фiлософськоправовi умови, якi впливали й продовжують чинити вплив на формування свiтогляду китайського суспiльства. Показано, яким чином свiтогляднi особливостi Синiтської цивiлiзацiї можуть втiлюватися у сьогоденнiй суспiльнiй практицi, зокрема, у публiчному соцiальному середовищi КНР. Свiтоглядний чинник позначається на розвитковi всiєї системи суспiльних вiдносин нинiшнього Китаю, однак найбiльш iлюстративним середовищем ми бачимо iдеологiчну й правову пiдсистеми, на чому у статтi фокусується особлива увага. Oleksandr Stovpets Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 59 72 10.31392/iscs.2020.17.059 Філософська лірика http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216974 <p>У роздiлi «Фiлософська лiрика» вперше публiкуєтся поезiя Миколи Рерiха у перекладi нiмецькою Олени Болотової1 та Редьярда Кiплiнга у перекладi українською Анни Азарової-Антонової2.</p><p>Також читачi матимуть змогу ознайомитись з фiлософськими вiршами Валентини Давиденко3 та Анни Азарової-Антонової. Фiлософська лiрика як синтез думок та почутiв — це та мудрiсть i розкриття краси Всесвiту та людини, усвiдомлення яких допомогає рятувати наш свiт, що занурюється у хаос.</p> - - Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 73 80 10.31392/iscs.2020.17.073 Освiта пiсля пандемiї http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216950 Цивiлiзацiйний досвiд людства засвiдчує, що суперечливий i постiйно змiнний свiт упродовж видимої нам iсторiї залишається одним i тим же свiтом людей — унiкальним творiнням, поки що єдино вiдомим у Великому Космосi. Люди живуть, працюють, створюють соцiальнi iнститути, культуру, народжують i виховують дiтей, спiлкуються мiж собою...«Поколiння приходять i вiдходять, а земля вiчно стоїть» i «...нема нiчого нового пiд Сонцем». Цiлком закономiрним є сформована тисячолiттями традицiя пiдготовки майбутнiх поколiнь до життя здiйснюється за мiрками i принципами традицiйно усталеного свiту. В той же час, справедливим є й iнше: у свiтi постiйно вiдбуваються малi i великi, незначнi (косметичнi) i фундаментальнi змiни, якi створюють новi обриси свiтової реальностi, змiнюють фiлософiю життєвого процесу, потребують нових пiдходiв пiдготовки людини до життя у вiдповiдностi до його нових викликiв. Як правило, змiну реалiй вiдомого нам свiту викликають великi (глобальнi) iсторичнi подiї — науковi вiдкриття, що змiнюють уявлення про свiт (копернiканська революцiя, теорiя вiдносностi, розщеплення ядра атома); вiйни (хрестовi походи, свiтовi вiйни); глобальнi катастрофи, здатнi завдати величезної шкоди навколишньому середовищу, людському виду або планетi Земля (космiчна катастрофа, мегацунамi, виверження супервулканiв, розгул невилiковних хвороб (пандемiї) тощо. Чи вiдноситься до них сучасна пандемiя i, якщо так, то за якими параметрами вiдбудеться змiна свiту та його фiлософське переосмислення, якi фундаментальнi змiни вiдбудуться в системi пiдготовки людини до життя, зокрема засобами освiти? Якою стане освiта пiсля пандемiї? Що в нiй залишиться традицiйним, а що змiниться? Пропоную з цього приводу свої попереднi роздуми. Victor Andrushchenko Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 5 13 10.31392/iscs.2020.17.005 Distance education in the context of visuality: pro and contra http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216953 The paper analyzes the problem of implementing the achieve- ments of visual culture in distance education. The evolution of the dis- course of visual culture and its speci city in relation to visual studies, which perform special functions in cognition, language, education, art, science, religion, is shown. The main parameters of the relations between visual culture and distance learning as a natural result of the development of the information-digital age are determined. The e ciency of including visual presentations in the variety of their forms in distance learning is substantiated, it is proved that they carry a certain semantic load, make the subject material visible, generate various visual metaphors that form new images and visual schemes, and develop visual literacy. Vasyl Kremen Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 14 20 10.31392/iscs.2020.17.014 Higher education innovatics as the newest interdisciplinary direction of higher school and higher education science http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216975 For real European integration of Ukraine and increasing the scienti c level of the Ukrainian higher education, the introduction of innovative methods and techniques is necessary. For a correct understanding of the innovative directions of reforming higher education, it is necessary to create a scienti c apparatus that combines the theory and practice of innovative development of higher education and the entire system of higher education. Authors propose to introduce a new scienti c direction in the sphere of higher education with a new scienti c term | \Innovatics of higher education" or \higher education innovatics". The theoretical foundations and practical provisions of the new scienti c direction in the sphere of higher education | the innovatics in higher education includes a complex of innovative changes in such inherent in higher education types of activities as: teaching, training, study; scienti c and R &amp; D activities, new technic and technologies development, construction and design creativity; cultural and moral development, upbringing of human values; education of honesty and justice, patriotism and peacefulness; instilling love and tolerance for one's neighbor, mercy and charity, compassion; engineering, technical, informational activities; nancial and economic support of the educational process and R &amp; D, operating and business expenses, development and expansion of activities; inventive and patent-licensing activities, technology transfer; academic or university entrepreneurship; sports, recreational, festive and extracurricular activities; and other types of activities of universities, colleges and other institutions related / involved / associated with higher education. Thus, innovatics in higher education (as the complex of innovations in the whole sphere of higher education) includes innovative changes in almost all areas of higher education to enhance and/or improve the quality training of professionally prepared and responsible citizens of the modern community and for development of university R &amp; D. These can be useful for reforming the national higher education system of Ukraine and for the development of a new scienti c direction in the eld of higher education. Oleksandr Romanovskyi Yuliia Romanovska Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 83 101 10.31392/iscs.2020.17.083 Professional teacher’s competence in the modern educational environment http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216977 This article is devoted to the problem of professional competence formation of future teachers in today's dynamic educational environment that actively develops. In the article the multifaceted de nition of \competence" is emphasized, the algorithm of personality formation of competent professionals is outlined, basic types of training are selected, that lay the foundation of professionalism, pedagogical conditions of readiness of teachers to work with gifted students are generalized. Svitlana Ryabchenko Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2020-11-22 2020-11-22 17 102 113 10.31392/iscs.2020.17.102