Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем http://iscs-journal.npu.edu.ua/ <div style="width: 650px;"> <div style="float: right; margin: 6px;"><img src="http://iscs-journal.npu.edu.ua/public/journals/214/md_mddss_2012_1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <p><strong>«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» </strong>- це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.</p> </div> <div><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію</strong> друкованого засобу масової інформації серія КВ №23840-13680Р від 27 березня 2019 року.</div> <div><strong>Періодичність виходу журналу:</strong> 2 рази на рік.</div> <div><strong>Рік заснування:</strong> 2012 <div><strong>Мова видання:</strong> українська, російська, англійська.</div> <div><strong>Засновник:</strong> Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.</div> <div>Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних <strong>Web of Science (ESCI)</strong> та зареєстровано у системах <strong>ROAD, CiteFactor</strong>.</div> <div>Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3896" target="_blank" rel="noopener">репозитарії <strong>Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова</strong>.</a></div> </div> </div> Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова uk-UA Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем 2307-4515 <span>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span><br /><br /><ol type="a"><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol> Проблематика та сучаснi особливостi методичних пiдходiв викладання iноземних мов спецiалiстам оборонної сфери з урахуванням впливу фактора пандемiї http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248592 <p>Високi вимоги до пiдготовки вiйськового спецiалiста, передбачають пiдвищення якостi мовної освiти слухачiв вищих вiйськових навчальних&nbsp; закладiв, яке можливо здiйснити за рахунок реформування неефективних методик навчання iноземнiй мовi. Причому, пiд час оновлення та удосконалення iснуючих методик, а також пiд час розроблення нових технологiй навчання iноземним мовам, необхiдно враховувати специфiку навчального закладу, закритiсть i вiдособленiсть вiйськової органiзацiї. З урахуванням зазначених особливостей, а також впливу фактору свiтової пандемiї, сучасна методика викладання iноземної мови у вищих вiйськових навчальних закладах повинна бути спрямована, на формування професiйної компетенцiї, i на розвиток рiзнобiчної особистостi, здатної грамотно висловлювати свої думки як в умовах безпосереднього контакту, так i пiд час дистанцiйного навчання. Дистанцiйне навчання, як новiтня форма дидактичної практики, стало важливим випробуванням не лише для педагогiчних працiвникiв, адмiнiстрацiї, а й для тих, хто навчається. У статтi авторами визначенi основнi проблеми ефективного забезпечення навчального процесу у вищих вiйськових навчальних закладах, а також проведено iсторичний аналiз розвитку методiв викладання iноземних мов спецiалiстам оборонної сфери з подальшим оцiнюванням ефективностi застосування цих методiв для навчання вiйськових спецiалiстiв рiзного рiвня. Результати дослiдження дозволили визначити особливостi застосування кожного iз методичних пiдходiв, а також сформувати основнi проблеми ефективного впровадження цих методiв в систему викладання iноземної мови у вiйськовiй сферi.&nbsp;</p> Микола Дєнєжкiн Петро Закусило Лiлiя Семененко Ольга Романченко Ольга Застело Володимир Дiдiченко Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 123 140 10.31392/iscs.2021.19.123 Удосконалення пiдготовки медiафахiвцiв як складної системи http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248600 <p>У статтi аналiзується пiдготовка медiафахiвцiв як складна система. Визначено структурнi компоненти, якi забезпечують її ефективне функцiонування. Розкрито особливостi монiторингу освiтнього процесу, аналiзу результатiв та своєчасної корекцiї системних властивостей. У статтi&nbsp; також аргументовано необхiднiсть багатовекторної, практикоорiєнтованої органiзацiї пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв галузi. Окрема увага придiляється важливостi впровадження iнновацiй у навчальний процес вищої школи. Складну систему органiзацiї пiдготовки медiафахiвцiвза за напрямом «Реклама i зв’язки з громадськiстю» розглянуто на прикладi успiшного кейсу Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка.</p> Iлля Афанасьєв Таїсiя Бєлофастова Леонiд Новохатько Дар’я Харамурза Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 141 155 10.31392/iscs.2021.19.141 Cognitive digital platforms of scientific education http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248566 <p>The digitalization of modern society, the emergence of the knowledge economy and the establishment of the principle of lifelong learning have led to the development of applied information and communication technologies in the educational process. One of the promising directions of the development of e-learning systems is the development of open educational systems using cognitive ICTs. The article discusses a knowledge-oriented approach to the formation of open educational systems based on the ontology and transdisciplinarity that provides the user with a holistic, systematic overview of a specific domain conceptualization of a specific knowledge area, represented by defining basic objects and connections between them. The authors describe cognitive software complex TEDAOS, which is intended for the construction of educational local and network (distributed) systems based on&nbsp; ontextsemantic analysis and ontologies (from the local ontology-driven system of the educational process provision to the system of integrated multifactor analysis of educational information resources through the decision-making system and management of knowledge formation process) to ensure the&nbsp; interaction of all users of online information and educational environments. The Web-software complex “Knowledge Base Ontological Scenarios Editor” for formalizing the process of preparation, conduct and assessment of learning outcomes using an e-scenario is presented.&nbsp;</p> Stryzhak Stryzhak Stanislav Dovgyi Valentyna Demianenko Maryna Popova Olena Gayevska Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 35 47 10.31392/iscs.2021.19.035 Discourse on ethnic diversity and identities in a sociophilosophical perspective http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248575 <p>The article analyzes the discourse on an essence of such widespread phenomena in the contemporary world as ethnic diversity and identity. They are defined by the author as socio-cultural phenomena. Much attention is paid to the interaction of these phenomena and its impact on social development. It is emphasized that ethnic diversity, contributing to the preservation and development of ethno-cultural variety is a positive phenomenon in itself, can lead to the emergence of isolationist tendencies in the development of polyethnic societies. Such trends are to some extent inherent in identity too. However, in specific conditions, the functioning of civic, European, national, political-civic, spatial-territorial identity stimulates unification processes within certain administrative-territorial entities. Activities for compromise interaction of ethnic diversity and identities, as well as overcoming their negative effects on public relations are discussed. The article is based on the study of the achievements of foreign and Ukrainian researchers in the field of ethnic interaction and ethnicity in general.&nbsp;</p> Maksym Kolesnichenko Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 48 58 10.31392/iscs.2021.19.048 Student brand loyalty to public higher education institution http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248577 <p>The purpose of this study is to investigate and reveal the relationships between student brand loyalty (SBL) and the four composite variables: brand associations (BA), brand information dissemination and sufficiency (BIDS), perceived quality (PQ), student brand engagement (SBE). The paper also explores possible relations between SBE and the constructs BA, BIDS, PQ. An empirical study was conducted among 250 students of 3 faculties in a public university in Bulgaria. The analysis included the maximum likelihood-ratio chi-square test (G-test), correspondence and multiple correspondence analysis. The results demonstrate a significance of all dependences among variables of the research model except between SBE and BA, PQ. Additionally, there has been little work on SBL relationships to select variables. This study contributes to filling this gap in the research. The suggested research frame provides a useful<br>toolkit in aid of higher education policymakers for diagnosing and upgrading the SBL.</p> Teofana Dimitrova Iliana Ilieva Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 59 79 10.31392/iscs.2021.19.059 Органiзацiя iнтегрованої освiтньо-науково-виробничої системи цiльової пiдготовки педагогiв професiйного навчання http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248578 <p>Проведено дослiдження, що сприяє формуванню методологiчного напряму пiзнання з теоретичним обґрунтуванням та практичними пропозицiями щодо забезпечення ефективностi iнтегрованої освiтньо-науково-виробничої системи цiльової пiдготовки педагогiв професiйного навчання для реалiзацiї соцiального вимiру пролонгованих можливостей зайнятостi наукового академiчного потенцiалу ЗВО та складових&nbsp; iдсистем професiйної освiти; актуалiзує процес дослiдження обґрунтування, проектування органiзацiї та апробацiя системи за цiльовим&nbsp; ризначенням професiйної пiдготовки та розвитку педагогiв професiйного навчання нової генерацiї згiдно iнновацiйного трактування професiйних кросiв як спiввiдношення регiональних можливостей, умов виробничих спроможностей, регiональних осередкiв закладiв освiти та соцiально-екологiчних запитiв спроможностi кон’юктури ринку працi.</p> Микола Корець Наталiя Титова Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 80 93 10.31392/iscs.2021.19.080 Iнтердисциплiнарна ваємодiя у професiйнiй пiдготовцi вчителя як педагогiчна реальнiсть http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248582 <p>Швидке застарiвання знань, необхiднiсть їх постiйного оновлення, поглиблення диференцiацiї i практичної спрямованостi висувають до професiйної пiдготовки вчителя сукупнiсть вимог, задоволення яких потребує органiчного поєднання (iнтеграцiї, взаємодоповнення, зв’язку) рiзних дисциплiн задля цiлiсностi, ґрунтовностi й загалом ефективностi такої пiдготовки. Висвiтлено результати анонiмного он-лайн опитування, якi показали усвiдомленiсть бiльшiстю викладачiв закладiв вищої освiти ролi мiждисцплiнарного пiдходу, що асоцiюється у них iз сумiсною дiєю, доповненням, допомогою, взаємодiєю; а також важливiсть його впровадження у професiйну пiдготовку майбутнього педагога i використання на практицi навiть за умови вiдсутностi мотивацiї.</p> <p>За результатами опитування обґрунтовано принципи мiждисциплiнарного пiдходу до побудови змiсту професiйної психолого-педагогiчної пiдготовки майбутнiх педагогiв, провiдним з яких є принцип цiлiсностi, першоряднi позицiї також посiдають принципи системностi, структурностi, iнтегративностi та iєрархiчностi.</p> Нелля Ничкало Лариса Лук’янова Лiдiя Хомич Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 94 108 10.31392/iscs.2021.19.094 Педагогiчна любов у мiнливих соцiокультурних контекстах http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248585 <p>У статтi розглядаються можливостi i перспективи функцiонування педагогiчної любовi у сучасних мiнливих соцiокультурних контекстах, аналiзується пов’язана з нею метафорика та її семантики. Розкриваються вiдмiнностi мiж її антропологiчною та функцiоналiстською&nbsp; нтерпретацiєю. Абсолютизацiя однiєї з них криє у собi загрозу формалiзацiї педагогiчної любовi, втрати нею її гуманiстичних цiннiсних орiєнтацiй. Обґрунтовується, що надмiрне акцентування антропологiчного вимiру педагогiчної любовi, її декларативний характер свiдчать про iдеологiчне манiпулювання нею як на рiвнi педагогiчних вiдносин мiж учнем та вчителем, так i на загальносуспiльному рiвнi. Педагогiчна любов розглядається на матерiалi педагогiчної теорiї та практики В. Сухомлинського i А. Макаренка, де розкривається потенцiал сковородинiвської кордоцентричної традицiї, а також виявляються iдеологiчно обумовленi деформацiї. Розкривається спiвзвучнiсть цих iдей сучасному нiмецькомовному фiлософсько-освiтньому дискурсу, широко представленому у статтi, а також ризики використання педагогiчної любовi як начебто невитратного ресурсу для подолання матерiальних, духовних та технологiчних дефiцитiв у постiндустрiальному суспiльствi з його мiнливими соцiокультурними контекстами, тим самим легiтимiзуючи ототожнення полiтичних рiшень з педагогiчними. Сумiснiсть i комплементарнiсть антропологiчного та функцiоналiстського пiдходiв розглядаються на матерiалi теорiї самореферентних соцiальних систем Н. Лумана, уточнюються основнi поняття цiєї теорiї, необхiднi для опису педагогiчних комунiкацiй як мiнiмальних системних одиниць, якi пiдтримують функцiонування систем освiти i виховання на межi усiх iнших соцiальних систем (як полiтика, економiка, етика, культура та iн.) Узагальнюються теоретичнi напрацювання А. Тремля, якi торкаються функцiонування педагогiчної любовi як медiума у педагогiчних комунiкацiях з високим рiвнем комплексностi, який потребує редукцiї для подальшого ефективного функцiонування систем освiти, виховання, а також у системi педагогiчного знання. Розширюється поняття педагогiчної любовi як любовi до знання, як медiуму у визначеннi дослiдницьких прiоритетiв педагогiв та складової педагогiчної творчостi у мiнливих контекстах постiндустрiальної культури.</p> Марiя Култаєва Леся Панченко Наталiя Радiонова Надiя Григорова Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 109 120 10.31392/iscs.2021.19.109 Three infinities of Cusanus http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248551 <p>We consider a mathematical realization of the concept of bounded inШnity introduced by Nicholas of Cusa about 600 years ago.</p> <p>2010 Mathematics Subject Classification: 60J25, 60J65, 60G22, 47A30</p> Yuri Kondratiev Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 5 17 10.31392/iscs.2021.19.005 On computations with double Schubert automaton and stable maps of multivariate cryptography http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248562 <p>The families of bijective transformations Gn of affine space Kn over general commutative ring K of increasing order with the property of stability will be constructed. Stability means that maximal degree of elements of cyclic subgroup generated by the transformation of degreed is bounded by d. In the case K = Fq these transformations of Kncan be of an exponential order. We introduce large groups formed by quadratic transformations and numerical encryption algorithm protected by secure protocol of Noncommutative Cryptography. The construction of transformations is presented in terms of walks on Double Schubert Graphs.</p> Vasyl Ustimenko Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 18 32 10.31392/iscs.2021.19.018 Комментарии к «Заметкам о времени» Н. Кондратьевой http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248605 <p>y</p> Наталья Кондратьева Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 169 173 10.31392/iscs.2021.19.169 Від редакції http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248844 <p>a</p> Редакційна колегія Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 159 159 10.31392/iscs.2021.19.159 Людкевич i Землiнський: типологiчне порiвняння учителя i учня http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/248602 <p>&nbsp;у</p> Любов Кияновська Василь Федоришин Лiдiя Мельник Алла Козир Авторське право (c) 2021 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2021-12-27 2021-12-27 19 160 166 10.31392/iscs.2021.19.160