Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем http://iscs-journal.npu.edu.ua/ <div style="width: 650px;"> <div style="float: right; margin: 6px;"><img src="http://iscs-journal.npu.edu.ua/public/journals/214/md_mddss_2012_1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <p><strong>«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» </strong>- це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.</p> </div> <div><strong>Ідентифікатор медіа</strong> R30-01410. Рішення №932 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 вересня 2023 року.</div> <div><strong>Періодичність виходу журналу:</strong> 2 рази на рік.</div> <div><strong>Рік заснування:</strong> 2012 <div><strong>Мова видання:</strong> українська, німецька, англійська.</div> <div><strong>Засновник:</strong> Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.</div> <div>Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних <strong>Web of Science (ESCI)</strong> та зареєстровано у системах <strong>ROAD, CiteFactor</strong>.</div> <div>Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3896" target="_blank" rel="noopener">репозитарії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.</a></div> </div> </div> uk-UA <span>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span><br /><br /><ol type="a"><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol> lib-shef@npu.edu.ua (Savenkova Liudmyla) lib-shef@npu.edu.ua (Volkovoyi Oleksii) Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Методологiчнi аспекти навчання математичного моделювання в системi унiверситетської освiти http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270195 <p>В роботi дослiджується проблематика формування практико- i професiйно-орiєнтованих умiнь засобами загальноосвiтнiх предметних областей в умовах постiйної модернiзацiї освiтнiх стандартiв вищої професiйної освiти i реалiзацiї концепцiї розвитку математичної освiти. Вивчається задача зближення в навчальному процесi теоретичної i прикладної математики, яка, власне, вирiшується засобами ефективного використання iдей i методiв математичного моделювання. Видiляється наскрiзна змiстовно-методична лiнiя математичних моделей, в реалiзацiї якої закладається найбiльший потенцiал для зростання мотивацiї студентiв до математичної дiяльностi. Показується, що такий пiдхiд є носiєм iнновацiйностi, новизни в змiстi математичних курсiв i методики їх викладання та практико-орiєнтованої спрямованостi. Розкривається нерозривний зв’язок методологiї пiзнання та методологiї практичної цiльностi вивчення прикладних задач природознавства, якi вивчаються в рiзних математичних курсах ЗВО для подальшого формування фахових компетенцiй в курсi математичного моделювання.</p> Валентин Собчук, Ірина Замрій, Олег Барабаш, Андрій Мусієнко, Наталiя Лукова-Чуйко Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270195 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Future preschool teachers’ professional competence in planning, implementing and evaluating the learning process http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270197 <p>One of the most important tasks in the 2022 UNESCO report is the preparation of teachers in the ɵeld of higher education, which is oriented towards the improvement of professional competence. The teacher is described as a creator of knowledge, and as a central person in educational and social transformation, while knowledge and learning are described as the basis of renewal and transformation. Opportunities for meaningful and high-quality education should be available at every stage of a person’s life. Preschool education is the ɵrst level of education and is where a child gains ɵrst knowledge, skills, and experience about the world around them. The preschool teacher and their professional competences are of particular importance in this cognitive process.<br>Using the teachers’ professional competence assessment tool (survey), this study analyses the self-assessment of future preschool teachers’ professional competence in the planning, implementation and evaluation of the learning process. Our results show that the survey that we created can be used as one of the tools for the evaluation of the teacher’s professional competence. In addition, the professional competence of future preschool teachers can be promoted in the study process in the unity of theory and practice. From the survey, it can be concluded that the planning, implementation and evaluation of the learning process interact and are mutually dependent components of the teacher’s professional competence. In the data analysis, it was found that the professional competences of preschool teachers are strengthened, which helps to identify the individual needs of children and to plan, implement and evaluate the learning process in accordance with them. </p> Liga Aboltina, Baiba Kalke, Sanita Baranova Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270197 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Вплив академiчного капiталiзму на iнновацiйний розвиток сфери вищої освiти i науки http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270200 <p>Вплив академiчного капiталiзму на формування iнновацiйного розвитку сфери вищої освiти i науки є вирiшальним для здiйснення реальних трансформацiйних змiн з метою створення в Українi «суспiльства знань».<br>Розглянуто причинно-наслiдковi зв’язки виникнення академiчного капiталiзму; iнновацiйного унiверситетського пiдприємництва; комерцiалiзацiї результатiв НДДКР унiверситетiв i наукових установ; вплив академiчного пiдприємництва на мiсцевий i регiональний iнновацiйний соцiально-економiчний розвиток, зростання ВВП, ВНД, пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi нацiональної економiки. Накреслюються напрями подальшого iнновацiйного розвитку вищої освiти i науки в умовах академiчного капiталiзму.<br>Аналiзується роль держави з управлiння iнновацiйною дiяльнiстю у сферi вищої освiти i науки в умовах академiчного капiталiзму. Пiдкреслюється важливiсть запровадження в Українi iнституту державного (бюджетного) та приватного (незалежного) проектного фiнансування у сферi вищої освiти, органiзацiї державної пiдтримки спiвпрацi мiж унiверситетами та промисловiстю.<br>Автори розглядають iнновацiйнi перетворення у сферi вищої освiти та науки як об’єктивно обумовленi трансформацiйнi змiни, спричиненi середовищем академiчного капiталiзму. Ядром дослiдження є академiчне або унiверситетське пiдприємництво, яке ґрунтується на ринкових вiдносинах, поширюваних академiчним капiталiзмом у сферi наукової та освiтньої дiяльностi вищих навчальних закладiв, науково-дослiдних установ та iнших органiзацiй у цiй галузi. Важливою основою наукової роботи є застосування у нацiональних умовах теорiї потрiйної спiралi Г. Iцковiца iнновацiйного розвитку суспiльства. Наукова новизна полягає в тому, що автори: вивчили свiтовий досвiд iнновацiйних змiн у вищiй школi та науцi, що вiдбуваються в середовищi академiчного капiталiзму; сформулювали та запропонували теоретичнi данi для нових пiдходiв у розумiннi iнновацiйних перетворень у сферi вищої освiти та науки, якi є економiчними категорiями та вiдбуваються згiдно iз законами ринку; запропонували пiдходи для подальшої iнновацiйної реформи вищої освiти та науки в контекстi академiчного капiталiзму.</p> Олександр Романовський, Юлiя Романовська Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270200 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Нормативно-правове регулювання освiтнiх вiдносин в Українi за умов воєнного стану http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270201 <p>Обґрунтована актуальнiсть адаптування до умов воєнного стану нормативно-правового регулювання в усiх сферах державної полiтики як найважливiшої передумови успiшного подолання зовнiшньої збройної агресiї. Пiдкреслена значимiсть удосконалення в таких умовах освiтнього законодавства. Здiйснено аналiз та узагальнення дослiджень шляхiв удосконалення нормотворчої дiяльностi та правових проблем вiйськового стану. Звернуто увагу на певну обмеженiсть змiсту тематики таких дослiджень та становлено, що правове регулювання освiтнiх правовiдносин в умовах воєнного стану практично не вивчалося. В той же час подiбне коригування освiтнього законодавства забезпечує адаптацiю нацiональної освiтньої системи до умов вiйни i формує вiддаленi перспективи розвитку вiтчизняної освiти пiсля подолання збройної агресiї.<br>Здiйснено аналiз та узагальнення iснуючого законодавчого регулювання правового режиму воєнного стану а також нормативно-правових та органiзацiйних заходiв щодо забезпечення оптимального функцiонування нацiональної освiтньої системи в умовах збройної агресiї росiйської федерацiї, вжитих парламентом та урядом України протягом першого мiсяця вiйськового стану. Визначенi основнi напрямки освiтнiх правовiдносин, якi потребували першочергового коригування та окресленi вiдповiднi нормативно-правовi змiни. Вказано на проблеми, якi потребують вирiшення.<br>Пiдсумована адекватнiсть наявним викликам воєнного стану заходiв, вжитих урядом i парламентом України щодо оптимiзацiї нормативно-правового регулювання освiтнiх вiдносин та їх адаптацiї до умов воєнного стану. Пiдкреслено, що такi заходи сприяють збереженню вiтчизняної освiтньої галузi та захисту прав учасникiв освiтнiх правовiдносин. Основними шляхами таких заходiв визначенi застосування норм чинного законодавства а також прийняття вiдповiдних нормативно-правових актiв як на рiвнi законiв так i на рiвнi пiдзаконного нормативно-правового регулювання. Пiдкреслено необхiднiсть продовження удосконалення освiтнього законодавства України в умовах воєнного стану.</p> <p>&nbsp;</p> Микола Легенький, Сергiй Бондарчук, Iрина Грузинська, Iрина Сопiлко Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270201 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Intercultural studies in the university community in the focus on social cohesion development http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270180 <p>The present article continues the cycle of social cohesion re-<br>search in education and society. In order to research the main principles<br>of organized society, the main foundations of social cohesion and their ap-<br>plications in the educational sphere are very important. The main goal<br>of the article is to consider the intercultural aspect of social cohesion and<br>to provide intercultural study in the university community. This study<br>starts with the 눿rst diagnostics of the cognitive focuses of intercultural<br>communications in the university community of the National Pedagogical<br>Dragomanov University. Cultural diversity is considered the foundation<br>and the central part of intercultural studies. The purpose of the study is<br>to provide a conceptualization of cognitive focuses in intercultural commu-<br>nications, to determine the actual level of intercultural competence, to test<br>the author’s questionnaire, and to determine the further steps for enhanc-<br>ing intercultural communications in the educational community. Methods<br>that were used in the study are the author’s questionnaire, math analyt-<br>ics, etc. There were 272 persons interviewed at the National Pedagogical<br>Dragomanov University, namely 230 students and 42 teachers. According<br>to the research results, the level of intercultural competence of students<br>and teachers is relatively high, and all indicators are above average, which<br>positively characterizes the attitude of students and teachers of the uni-<br>versity to other cultures, their perception of other cultures, tolerance and<br>willingness to cooperate and combine cultural activities. This is impor-<br>tant at this time, because Ukraine is on the path to European integration,<br>bravely defending its own choice, where one of the main values is respect<br>and acceptance of cultural diversity.</p> Віктор Андрущенко, Мар'я Нестерова, Марина Дієліні, Олена Яценко Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270180 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 The phenomenon of science in the challenges of transdisciplinarity: the search for paradigmatic responses to social turbulence http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270183 <p>The article discusses the features of the transdisciplinarity of science in actively developing areas of science. The author emphasizes the dīerence between transdisciplinarity and interdisciplinarity and polydisciplinarity. In conditions of social turbulence, when the development of science and technology is ahead of changes in society, it becomes necessary to compensate for the lag with paradigm decisions. Since the Enlightenment and the positive science of Auguste Comte, science as a special kind of human intellectual activity aimed at achieving new knowledge and its dissemination has undergone signiŤcant changes. The subject of research has become so reduced that instead of clear boundaries between sciences, points of intersection appear. Future research, cognitive science, artiŤcial intelligence research, and others are considered as actively developing modern transdisciplinary studies. Jean Piaget’s contribution to the development of semantics and pragmatics of the term “transdisciplinarity” is demonstrated. In 1998, UNESCO oыcially documented the importance of addressing the issue of transdisciplinarity. In 2013, in the United States, the American Academy of Science and Culture, ARISE-2 published a report, which testiŤed to the necessity to make a transition in American science from interdisciplinarity to transdisciplinarity.</p> Олег Кубальський Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270183 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Contents of social cohesion: key accents of contemporary scientific discourse in three social spaces http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270188 <p>The article is devoted to the analysis of key concepts related to the interpretation of the contents of the “social cohesion” phenomenon in three social spaces — North-American, European and Ukrainian. Attention is focused on the works of researchers from the middle of the 20th to the 췽rst twenty years of the 21st century. It is emphasized that the discourse of this period is characterized by two trends in the statements of Western researchers: a) opinions are expressed that the phenomenon remains in the center of research attention; b) sometimes research attention to the phenomenon decreases. The authors present the most generalized and most widespread de췽nitions of the concept of “social cohesion” in the scienti췽c discourse, analyze certain new trends in its interpretation in comparison with previous periods, drawing attention to the fact that recently there has been a tendency to increase the operationalization of the concepts in the discourse.<br>The article contains an analysis of the development of a large pool of researchers of social cohesion from the countries of North America and Europe, as well as the basis for the development of scienti췽c discourse in the Ukrainian social space and the possibility of its inclusion in the global discourse.</p> Володимир Євтух, Максим Колесниченко Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270188 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Reflection of the earth in modern media reality: philosophical and anthropological foundations of a complicated system http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270193 <p>The article is devoted to the problem of re�ection the phenomenon of the Earth in the context of media reality. It is shown that the philosophical discourse, based on the media turn, testies to the formation of a new relationship between the components of the “Earth—man—information technology” system, which leads to signi蛻cant transformational shifts. This situation gives rise to a media totality, producing a dominance of images that create a new configuration of the social and the natural. Simpli蛻cation takes place in relation to the environment, due to the blurring of the boundary between the real and the illusory / virtual. It is indicated that these changes require a polyparadigmatic study. The article outlines the specifics of the formation of a new image of the Earth. This situation provokes the elimination of the systemic vision of the Earth and the transformation of the Earth’s space into an electronic, technological, information landscape that corresponds to the network principle of<br>organization. These landscapes have a direct impact on the organization of socio-cultural practices of modern society. This question articulated the problem of media reality as a new mode of being — articial being. </p> Світлана Пилипенко Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270193 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Українськi портрети http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270206 <p>Нiби з далекого пагорба свiтить той видолинок:<br>iз стеблом незабудок дiвча у ситцевiм платтячку ...</p> Валентина Давиденко Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270206 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 «Спочатку любити — потiм вчити» http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270204 <p>Девiз «Спочатку любити — потiм вчити»</p> Редакційна колегія Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270204 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200 Педагогiчна любов у мiнливих соцiокультурних контекстах: комплементарнiсть антропологiчного i функцiоналiстського пiдходiв http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270205 <p>У статтi розглядаються можливостi i перспективи функцiонування педагогiчної любовi у сучасних мiнливих соцiокультурних контекстах, аналiзується пов’язана з нею метафорика та її семантики. Розкриваються вiдмiнностi мiж її антропологiчною та функцiоналiстською iнтерпретацiєю. Абсолютизацiя однiєї з них криє у собi загрозу формалiзацiї педагогiчної любовi, втрати нею її гуманiстичних цiннiсних орiєнтацiй. Обґрунтовується, що надмiрне акцентування антропологiчного вимiру педагогiчної любовi, її декларативний характер свiдчать про iдеологiчне манiпулювання нею як на рiвнi педагогiчних вiдносин мiж учнем та вчителем, так i на загальносуспiльному рiвнi. Педагогiчна любов розглядається на матерiалi педагогiчної теорiї та практики В.Сухомлинського i А.Макаренка, де розкривається потенцiал сковородинiвської кордоцентричної традицiї, а також виявляються iдеологiчно обумовленi деформацiї. Розкривається спiвзвучнiсть цих iдей сучасному нiмецькомовному фiлософсько-освiтньому дискурсу, широко представленому у статтi, а також ризики використання педагогiчної любовi як начебто невитратного ресурсу для подолання матерiальних, духовних та технологiчних дефiцитiв у постiндустрiальному суспiльствi з його мiнливими соцiокультурними контекстами, тим самим легiтимiзуючи ототожнення полiтичних рiшень з педагогiчними. Ця стаття є продовження статтi, опублiкованої в журналi «Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» № 19.</p> Марiя Култаєва, Леся Панченко, Наталiя Радiонова, Надiя Григорова Авторське право (c) 2022 http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/270205 Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0200