ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2023.22.108

Ключові слова:

суспільство, правовий нігілізм, злочинність, правова держава, фонові явища, військова агресія, соціальні норми

Анотація

Швидкий розвиток інформаційних технологій, який заполонив абсолютно всі сфери суспільного життя, диктує свої правила та ставить жорсткі вимоги до кожної людини. На сучасному етапі розвитку суспільства, в епоху глобалізації, безперечно, важливим є розуміння значущості та правильності ведення державної політики, прийняття стратегічних рішень розвиток впливових сфер управління державою, які мають першочергове значення для процвітання країни, усвідомлення прийняття очікуваних рішень або, навпаки, доцільності прийняття непередбачуваної стратегії поведінки.

Метою даної роботи є вивчення напрямків розвитку правової культури населення в Україні та поза її межами, визначення тих явищ, які мають вплив на правове виховання населення та на основі них сформулювати найбільш вдалі та ефективні вектори розвитку підвищення ролі правової культури населення. Такі знання представляють особливий інтерес, адже дозволяють виробити стратегію зниження рівня злочинності в державі за допомогою підвищення правової культури населення.

Посилання

Aktualni problemy yurydychnoi osvity ta nauky v Ukraini. 2016. : monohrafiia / za red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 361 s.

. Dity v umovakh hlobalizatsii ta informatyzatsii suspilstva (pravovyi aspekt). 2021. : monohrafiia / za red. B. I. Andrusyshyna, V. Yu. Stetsenko. Kyiv, 234 s.

. Holovchenko V. V. 2005. Pravo v zhytti liudyny : statti. Kyiv : Oriiany, 336 s.

. Hromadianske suspilstvo v Ukraini: suchasnyi stan, vyklyky, stratehiia modernizatsii. 2021. T.3. Hromadianske suspilstvo i derzhava: pravovi problemy vzaiemodii v konteksti modernizatsii ta yevrointehratsii Ukrainy / Za red. Yu.S. Shemshuchenka i O.V. Skrypniuka. Lviv, 548 s.

. Koruptsiia v Ukraini. 2020. Rozuminnia, spryiniattia, poshyrenist. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Corruption_Survey_2020_ Presentation_Info-Sapiens.pdf

. Ievropeiska komisiia «Za demokratiiu cherez pravo» (Venetsiiska Komisiia). 2011. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Venetsiiskoiu Komisiieiu na 86-mu plenarnomu zasidanni (Venetsiia, 25–26 bereznia 2011 roku). Pravo Ukrainy. № 10. S. 168-184.

. Konchakovska V.V., Makarova O.V., Karnaukh A.A. 2022. Nehatyvnyi vplyv smartfoniv ta sotsialnykh merezh na formuvannia deviantnoi povedinky u nepovnolitnikh. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. №12. S. 348-350. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/87

. Konchakovska V.V., Makarova O.V. 2021. Prychyny formuvannia kryminohennoi povedinky u nepovnolitnikh. Naukovyi chasopys NPU imeni MP Drahomanova. Seriia 18: Ekonomika i pravo, №36 S. 54-58. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series18.2021.36.08

. Makarova O. V. 2010. Pravovyi nihilizm: teoretyko-pravovyi aspekt : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / Nats ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 199 s.

. Makarova O. V., Krylova Yu. I. 2015. Problemy formuvannia pravovoi kultury v ukrainskomu suspilstvi. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18: Ekonomika i pravo. Vyp. 30. S. 104–108.

. Tokarchuk O. V. 2019. Rozvytok derzhavno-pravovykh uchen predstavnykamy ukrainskoi emihratsii (1920-1930-i rr.) : monohrafiia. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 477 s.

. Kherkevych T. 2021 Hlobalizatsiia v Ukraini: pozytyvni ta nehatyvni naslidky. Universe : molodizhne interne-radio. URL: http://universe.zp.ua/?p=26123#:~:text

. Tseluiko M. F. 2015. Zarubizhnyi dosvid kompetentno-pravovoi kultury v mekhanizmi formuvannia ta realizatsii prava y mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. №17. T.1. S. 25-27.

. Shemshuchenko Yu. S. 2021. Pravove vykhovannia yak zaporuka formuvannia zriloho hromadianskoho suspilstva. Naukovi zasady derzhavotvorennia : istoriia, suchasnist i perspektyvy : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, S. 282-296.

. Shcho take hlobalizatsiia? 2010. Holos Ukrainy : hazeta Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 20 sichnia 2010 roku.

. Iakovliev A. A. 2020. Pryntsypy pravovoi derzhavy ta yikh zabezpechennia u rozvytku konstytutsiinoho protsesu. Pravo ta innovatsii. № 4. S. 183–189. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/16.11.2020/16.11.2020_35.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

Сучасне суспільство