Екологiя людського суспiльства

Iнтерв’ю з фiзиком Станiславом Адаменком

Автор(и)

  • Бесіду вела Н. Тимофеєва

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2022.20.007

Анотація

Станiслав Васильович Адаменко — iнженер-фiзик, науковий керiвник Лабораторiї електродинамiчних дослiджень «Протон 21» (Київ). Вiн брав активну участь у становленнi нашого журналу. У перших випусках видання була  публiкована низка його праць.
У 2012 роцi Станiслав Адаменко дав iнтерв’ю журналу, яке не було опублiковане. Прiоритет тодi вiддавався  езпосередньо статтям самого автора. У цьому випуску ми публiкуємо фрагмент згаданого iнтерв’ю: сьогоднi воно є не менш актуальним, анiж десять рокiв тому.
У другому номерi «Вiсника Нацiональної академiї наук України» вiд 2003 року була опублiкована стаття С.В. Адаменка, у якiй йшлося про вiдкриття методу «несилового», або «холодного», контрольованого ядерного синтезу. У передмовi до статтi автор писав: «Серед актуальних проблем сучасної науки керована трансмутацiя елементiв та iзотопiв належить до найпрiоритетнiших. Вона є ключовою для розв’язання таких нагальних питань, як екологiчно безпечне використання ядерної енергiї, технологiчний синтез малопоширених iзотопiв, безпечна та ефективна переробка й утилiзацiя радiоактивних вiдходiв, синтез надважких трансуранових ядер. Кожне з цих питань протягом десятилiть намагаються вирiшити великi науковi центри iндустрiально розвинених країн iз залученням найквалiфiкованiших фахiвцiв та великих фiнансових i технiчних ресурсiв. Однак досягти iстотних результатiв, якi можна було б широко впровадити у практику, поки що не вдається.
Втiм змiна концептуальних пiдходiв дала змогу одержати дуже обнадiйливi експериментальнi результати». Експерименти, проведенi у Лабораторiї «Протон 21», показали, що визначений вплив когерентного електричного струму на металеву мiшень призводить до внутрiшнього ядерного збудження мiшенi та її вибуху В результатi вiдбувається перетворення ядер металу мiшенi на ядра синтезованих iзотопiв. При цьому енергiя когерентного драйвера, який генерує такий процес, має лише малу частку вiд енергiї, яка видiляється у результатi ядерного
синтезу. У випадку створення промислової установки, яка буде використовувати такий метод, можливе вирiшення задачi забезпечення енергоресурсами у свiтовому масштабi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Екологiя