Iнтердисциплiнарна ваємодiя у професiйнiй пiдготовцi вчителя як педагогiчна реальнiсть

Автор(и)

  • Нелля Ничкало Національна академія педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5989-5684
  • Лариса Лук’янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Національна академія педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
  • Лiдiя Хомич Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Національна академія педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1130-4395

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.094

Ключові слова:

iнтердисциплiнарнiсть, мiждисциплiнарний пiдхiд, взаємодiя, професiйна пiдготовка, педагог

Анотація

Швидке застарiвання знань, необхiднiсть їх постiйного оновлення, поглиблення диференцiацiї i практичної спрямованостi висувають до професiйної пiдготовки вчителя сукупнiсть вимог, задоволення яких потребує органiчного поєднання (iнтеграцiї, взаємодоповнення, зв’язку) рiзних дисциплiн задля цiлiсностi, ґрунтовностi й загалом ефективностi такої пiдготовки. Висвiтлено результати анонiмного он-лайн опитування, якi показали усвiдомленiсть бiльшiстю викладачiв закладiв вищої освiти ролi мiждисцплiнарного пiдходу, що асоцiюється у них iз сумiсною дiєю, доповненням, допомогою, взаємодiєю; а також важливiсть його впровадження у професiйну пiдготовку майбутнього педагога i використання на практицi навiть за умови вiдсутностi мотивацiї.

За результатами опитування обґрунтовано принципи мiждисциплiнарного пiдходу до побудови змiсту професiйної психолого-педагогiчної пiдготовки майбутнiх педагогiв, провiдним з яких є принцип цiлiсностi, першоряднi позицiї також посiдають принципи системностi, структурностi, iнтегративностi та iєрархiчностi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Питання освіти