Цифровi технологiї маркетингових комунiкацiй у стратегiях малого пiдприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2020.16.063

Ключові слова:

цифровi технологiї, маркетинг, стратегiя, мале пiдприємство, витрати, аналiз беззбитковостi, прибуток

Анотація

Встановлено, що конкурентоспроможнiсть малого пiдприємства (МП) залежить вiд використання ефективних маркетингових комунiкацiйних стратегiй. Показано, що успiшний розвиток i адмiнiстрування маркетингових комунiкацiй вимагають слушних цифрових
навичок i зусиль для розробки стратегiї МП. Автори iнтегрують особливостi сучасних тенденцiй в стратегiї цифрових маркетингових комунiкацiй малого бiзнесу. Поширено аналiз фiнансової беззбитковостi для процесу управлiння витратами на маркетинговi комунiкацiї. Такий пiдхiд дозволяє вдосконалити стратегiї цифрових маркетингових
комунiкацiй МП для успiшної роботи на конкурентному ринку.

Посилання

Aberkrombi N. S. Hill B. S. Terrier I. G. 2004. Sotsiologicheskiy slovar. Moskva : Ekonomika.

Andreev V. I. 2000. Pedagogika : ucheb. kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya. Kazan : Tsentr irmovats. tehnologiy.

Bazaluk O. A. 2010. Filosofiya obrazovaniya v svete novoy kosmologicheskoy kontseptsii : uchebnik. Kiev : Kondor.

Barulin V. S. 1999. Sotsialnaya filosofiya : uchebnik : v 2-h ch. Moskva : MGU, Ch.l.

Bespalova H. 2006. Formuvannia ukrainskoi mentalnosti. Ukraina v systemi dukhovnykh, ekonomichnykh, ta politychnykh koordynat hlobalizovanoho svitu. Kyiv : Nats. akad. upr.

Bolshoy slovar po sotsiologii. http://www.вокабула.рф/словари/большой-словарь-по-социологии

Bondarevych I. M. 2008. Dukhovna tsilisnist osobystosti: Diisnist і perspektyva: monohrafiia. Zaporizhzhia: ZNTU. 86 H. Tsvetkova, I. Voityuk, V. Domina

Devid D. 1999. Bolshoy tolkovyiy sotsiologicheskiy slovar. Moskva : AST “Veche”.

Istoriya filosofii. Zapad — Rossiya— Vostok : v chetyireh kn. 2000 / Motroshilova M. V. (red.). Moskva : Greko-latinskiy kabinet, T.4.

Kolizii antropolohichnoho rozmyslu. 2002 / V. H. Tabachkovskyi, H. I. Shalashenko, A. M. Dondiuk ta in. Kyiv : PARAPAN.

Lektorskiy V. A. 1997.0 tolerantnosti, plyuralizme і krititsizme. Vopr. filosofii. №11. S. 46-54.

О chelovecheskom v cheloveke. 1991 / pod obsch. red. I. T. Frolova. Moskva.

Filosofiya nauki і tehniki: tematicheskiy slovar. https://science_philosophy.academic.ru/173/метатеоретический_уровень_научного_%с2%а0познания

Tsvietkova H. H. 2014.Profesiine sarnovdoskonalermia vykladachiv humanitarnykh dystsyplin vyshchoi shkoly : monohrafiia. Sloviansk : Vyd-vo В. I. Matorina.

Sheler M. 2011. Problemyi sotsiologii znaniya / per. s nem., komment., poslesl. A. N. Malinkina. Moskva : In-t obschegumanit. Issledovaniy.

Yaspers K. 1991. Smyisl і naznachenie istorii. Moskva.

Filipe J. 2010. Sousa. Meta-Theories in Research: Positivism, Postmodernism, and Critical Realism. SSRN Electronic Journal. February, https://www.researchgate.net/publication/228300432_Meta-Theories_in_Research_Positivisrn_Postmodernism_and_Critical_Realism

Overton Willis F. and Muller Urlich. 2012. Methatheories, Theories, and Concepts in the Study of Development. Article January : 10. https://www.researchgate.net/publication

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-24

Номер

Розділ

Ринок як складна система