Концептуальні основи сучасної парадигми менеджменту: теоретико-методологічний аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.034

Ключові слова:

менеджмент, управління, управлінська діяльність, теорія управління, система, глобалізаційні процеси

Анотація

Мета. Здійснення теоретико-методологічного аналізу управління, як складного соціокультурного явища; розкриття методологічного і праксе- ологічного потенціалу теорії управління у підготовці фахівців у сфері управлінської діяльності.

Методика. Під час дослідження використовувалися такі методи, як аналіз, синтез, системний, компаративний, структурно-функціональний, діалектичний. Застосовувався синергетичний методологічний підхід до управління як складної, багаторівневої, відкритої системи. Теоретичною основою дослідження є погляди таких дослідників, як: К. Мацусіта, П. Друкер, І. Адізес, Л. Якокка.

Результати. Автори доводять, що сучасна теорія управління постає що­найменше в трьох вимірах: методологія, мистецтво управлінської діяль­ності та навчальна дисципліна в системі підготовки фахівців у сфері пу­блічного управління й адміністрування. Обґрунтовано, що методологічна функція теорії управління реалізується через формування культурно- смислового; інтелектуального підґрунтя для становлення новаторсько­го, концептуального мислення суб’єкта управлінської діяльності. Як ми­стецтво філософія управління формує у суб’єкта здатність креативно визначати пріоритети, прораховувати всі можливі варіанти подій у кон­фліктних ситуаціях і приймати конструктивні рішення. Як навчальна дисципліна теорія управління розроблена і впроваджена авторами в осві­тній процес в межах програми «Філософія управління».

Наукова новизна. Уперше в науковому дискурсі теорію управління розглянуто у трьох вимірах: методологія, мистецтво управлінської ді­яльності, а також як важлива навчальна дисципліна в структурі сучасної

освіти. Продемонстровано, що необхідною умовою ефективного управлі­ння системами будь-якого рівня складності є взаємодія трьох основних чинників. По-перше, це світоглядний чинник, який визначає роль цінно­стей, традицій, звичаїв, культури, ментальності в здійсненні ефективної управлінської діяльності. По-друге, це науково-методологічний чинник, що складається з різноманітних теорій і концепцій, в яких розкриваються механізми, методи і закономірності управління. По-третє, це праксеологі- чний чинник, що по суті представлений різними рекомендаціями, вчення­ми і положеннями сучасного менеджменту. Єдність означених чинників породжує ефект синергії, що виводить управління на рівень мистецтва креативного і продуктивного поєднання цілей організації, знань, вмінь та навичок працівників, очікувань клієнтів у тих чи інших соціокуль- турних умовах буття. Авторами запропоновано ідею нової парадигми у підготовці майбутніх управлінців: переорієнтація навчання з менеджера- індивідуала на управлінця як члена команди, котрий завдяки комуні­кації, відповідній кваліфікації, професійній майстерності і креативності ефективно працюватиме й виконуватиме командні рішення.

Практична значимість. Отримані результати здатні постати орієнти­ром для вдосконалення системи підготовки фахівців-управлінців, змі­щуючи увагу з аналізу технічних компонентів управління (структура, стратегія) до розгляду його інтелектуальних, духовних потенціалів, де людина стає головним капіталом, а розуміння її можливостей і меж - важливою умовою успіху.

 

Біографія автора

Yevheniia Levcheniuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Посилання

Tikhonov, A.V. 2007. Sociology of management: 2nd ed. Moscow: «Ka- non+» ROOY «Reabilitatsyia». [in Russian]

Hardashuk, T. 2001. Management. Philosophical Encyclopedia Dictionary. K.: Abrys. [in Ukrainian]

Matsusita, K. 2009. Principles of success: 2nd ed. Moscow: Alpyna Business Books. [in Russian]

Drucker, P. F. 1973. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row.

Drucker, P. F. 1966. The Effective Executive. New York: Harper & Row.

Adizes, Y. 2014. Change management. How effectively manages changes in society, business and personal life. OOO «Mann, Ivanov y Ferber». [in Russian]

Adizes, I. 2014. The Ideal Executive: why you cannot be one and what to do about it. Santa Barbara, CA (December 1).

Fukuiama, F. 2007. A strong State: Government and world order in the 21st century. Moscow: AST: AST MOSKVA: KhRANYTEL. 220 p. [in Russian]

Yakokka, Li. 2018. Manager Career. Popurri. [in Belorussian]

Bessonova, L.A. 2005, Philosophical aspects of the theory and practice of management. http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2005/issue3/Philos_Manag1.html.

Dyev, V. S. 2012. Philosophy of Management: scope of inquiry and academic discipline. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Politology. No. 2(18): 59-66. [in Russian]

Pryiatelchuk, A. O. 2013. Logic, intuition, and insight: features of inter-relation in business. Bulletin of the Donetsk National University. Ser.B: Humanitarni nauky. Vyp. 1-2, Part 2: 64-69. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Номер

Розділ

Актуальні міждисциплінарні дослідження