The Концепцiя творчостi як мiждисциплiнарна складна адаптивна система

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.18.071

Ключові слова:

творчiсть; право на свободу творчостi; система творчостi; концепцiя творчості

Анотація

У статтi висвiтлено концепцiю творчостi як складну систему, визначено
ознаки їх спорiднення. Доведено, що в процесi творчостi вiдбувається взаємообмiн iнформацiєю, вона має свої пiдсистеми у кожнiйгалузi знань, узагальнюючи якi можна
визначити її внутрiшню будову. Вказано, що творчiсть в процесi суспiльного розвитку,
безумовно, є адаптивною, починаючи з наскельних малюнкiв, якi вiдповiдали запитам
первiсного суспiльства i завершуючи сучасними науковими розробками в галузi клонування людини, штучного iнтелекту. Зроблено висновки, що концепцiя творчостi, як
система може пiдтримувати свiйстацiонарнийстан, а також має здатнiсть нарощувати
впорядкованiсть i складнiсть за рахунок адаптивної активностi. Визначено, що творчiсть вирiзняється своєю функцiональною та динамiчною складнiстю, що зумовлено її
мiждисциплiнарнiстю.

Посилання

Anan’ev B. H. 1967. Psihologicheskaya struktura cheloveka kak sub’ekta.

Chelovek i obschestvo. № 2:253–249.

Andruschenko V. 2020. Osvita pislia pandemii. Mizhdystsyplinarni doslidzhennia skladnykh system. № 17:5–13. http://orcid.org/0000-0002-7997-

Burdo N. B. 2008. Sakral’nyj svit trypil’s’koi tsyvilizatsii. Kyiv.: Nash

Chas.

Husariev S. D., Bilozorov Ye. V. 2017. Diial’nisnyj pidkhid iak strukturnyj

komponent metodolohii suchasnoho pravoznavstva. Metodolohiia v pravi

/ za zah. red. d-ra iuryd. nauk, prof. I.A. Bezkluboho. Kyiv : Hramota.

Dnistrians’kyj S. 1923. Zahal’na nauka prava i polityky. Naklad ukrains’koho universytetu v Prazi. Druk derzhavnoi drukarni v Prazi. Praha.

Kahan M. S. 1974. Chelovecheskaya deyatel’nost’ (opyt sistemnogo analiza). Moskva : Politizdat.

Kokhanova O. P. 2016. Istoriia psykholohii: vid antychnosti do pochatku

KhKh stolittia : navch. posib. Kyiv : Interservis. [8] Kreativnaya pedagogika i psihologiya 2004. : uchebnoe posobie / A. V. Morozov, D. V. Chernilevskij. Moskva : Akademicheskij proekt.

Novikov B. 2011. Philosophy as theory and methodology of creativity.

Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic

Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogy. No. 2:108-113.

Opol’s’ka N. M. 2020. Pravo na svobodu tvorchosti: monohrafiia. Vinnytsia:

TOV «TVORY».

Otych O. M. 2007. Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidual’nosti

majbutn’oho pedahoha profesijnoho navchannia: teoretychnyj i metodychnyj

aspekty : monohrafiia. Chernivtsi : Zelena Bukovyna.

Palamarchuk Ye.Mudrakov V. V. 2012. Tvorchist’ iak epistema transdystsyplinarnoi akmeolohii. Pedahohichnyj dyskurs. Vyp. 11:219.

Pidopryhora O. A., Pidopryhora O. O. 1998. Pravo intelektual’noi vlasnosti

Ukrainy : navch. posibnyk dlia studentiv iuryd. vuziv i fak. un-tiv. Kyiv :

Yurinkom Inter.

Ponomar¨ev Ya. A. 1960. Psihologiya tvorcheskogo myshleniya. Moskva :

APN RSFSR.

Potebnia Oleksandr Opanasovych. 2002. Filosofs’kyj entsyklopedychnyj slovnyk / hol. red. V.I. Shynkaruk. Kyiv : Instytut filosofii imeni Hryhoriia

Skovorody NAN Ukrainy : Abrys.

Rechyts’kyj V. 2019. Pro tsenzuru (z pryvodu perevirky na vidpovidnist’ Konstytutsii Ukrainy okremykh polozhen’ zakoniv Ukrainy «Pro kinematohrafiiu» ta «Pro telebachennia i radiomovlennia») Prava Liudyny v

Ukraini. Informatsijnyj portal Kharkivs’koi pravozakhysnoi hrupy. http://

khpg.org/index.php?id=1550672973#_ftnref1 (data zvernennia: 12.12.2020).

Romenets’ V. A. 2004. Psykholohiia tvorchosti : navch. posib. Vyd 3-tie,

pererobl. i dopov. Kyiv : Lybid’.

Rubynshtejn S. L. 2002. Osnovy obschej psykholohyy : uchebnoe posobye.

Sankt-Peterburh : Pyter.

Cherniak Yu. Y. 1970. Analiz i sintez sistem v ekonomike. Moskva :

Ekonomika.

Thurner S. 2016. Visions for Complexity. World Scientific. Singapore.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Сучасний світ: культура і наука