Фiлософсько-естетичнi вимiри вiтаїзму у творчостi Мирослава Скорика

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2020.17.043

Ключові слова:

Мирослав Скорик, фiлософсько-естетичнi вимiри, композиторська творчiсть, вiтаїзм

Анотація

Стаття присвячена пам’ятi видатного українського композитора Мирослава Скорика. З позицiї естетичного аналiзу розкрито вiтаїстичний фiлософський вимiр творчостi композитора. Прикладом iнтерпретацiї фiлософсько-естетичних засад вiтаїзму в творчостi М. Скорика представлено один з раннiх його опусiв — кантата «Весна» на вiршi Iвана Франка та один iз найяскравiших оркестрових творiв «Карпатський концерт». Виокремлено естетико-фiлософськi засади вiтаїзму, а саме: синергетичнiсть художнього концепту, гармонiйна спiввiднесенiсть протилежних полюсiв, життєстверднiсть вiтальної стихiї його музики у рiзних iпостасях, синтез рiзнорiвневих iсторичних, нацiональних, стильових елементiв з домiнуванням нацiонально зорiєнтованих констант.

Посилання

Homilko O. 2012. Fi1osofiia muzyky yak nova filosofska dystsyplina: post-metafizychrn perspektyvy. Filosofiia osvity. №1-2 (11):228-237.

Dzhuilai H. 2003. Muzychna mentalnist: sotsia1no-ku1turnyi analiz : dys. ... kand. filosof. nauk.; 09.00.03. Pivdennoukrainskyi derzh. pedahohichnyi un-t (m. Odesa) im. K.D.Ushynskoho. Odesa.

Dmytryev A. S. 1980. Teoryia zapadnoevropeiskoho romantyzma. Lytera-turnye manyfestу zapadno-evropeiskykh romantykov. Pod red. A. S. Dmyt-ryeva. Moskva : Yzd-vo Mosk. un-ta, 5-43.

Zavisko N. Z. 2013. Proiavy kordotsentryzmu v ukrainskii muzychnii kul-turi : dys.... kand. myst. 17.00.03 Lvivska natsionalna muzychna akademiia im. M.V. Lysenka. Lviv.

Kavun L. 2009. «Romantyka vitaizmu» yak svitobachennia. Visnyk Cher-kaskoho universytetu. Seriia Filolohichni nauky, 5-14 URL: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N159/N159p005-014.pdf (18.09.2020).

Kyianovska L. 2002. Opera «Moisei» Myroslava Skoryka — teksty, konteksty i pidteksty (estetyko-krytychne ese). Prostsenium. №1: 55-60.

Kyianovska L. 2013. Opera dlia odnoho kompozytora z uvertiuroiu i morali-te (tvorchyi portret Myroslava Skoryka). Mizhnarodnyi visnyk. Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo. Vyp. 1 (I). Kyiv : Milenium, 139-145.

Kyianovska L. 2008. Myroslav Skoryk: liudyna i mytets. Lviv : Vyd-vo nezalezhnoho kulturolohichnoho chasopysu «I».

Kozarenko O. 2000. Fenomen ukrainskoi natsionalnoi muzychnoi movy Lviv: vyd-vo NTSh, Ukrainoznavcha biblioteka NTSh, chyslo 15.

Lavrinenko Yu. 2004. Rozstriliane vidrodzhennia: antolohiia 1917-1933: poeziia — proza —drama —esei [uporiad., peredm., pisliamova Yu.Lavri-nenka; pisliamova Ye. Sverstiuka]. Kyiv : Smoloskyp.

Losev A.F. 1995. Mirovozzrenie Skryabina. Losev A.F. Forma —Stil’ — Vy’razhenie / Sost. A. A. Takho-Godi; Obshh. red. A. A. Takho-Godi i I. I. Makhan’kova. Moskva : Mysl’, 734-779.

Losev A.F. 1995. Ocherko muzy’ke. Losev A.F. Forma —Stil’—Vy’razhenie / Sost. A. A. Takho-Godi; Obshh. red. A. A. Takho-Godi i I. I. Makhan’kova. Moskva : Mysl’, 638-666.

Nazar-Shevchuk L. Y. 2011. Svitski modeli ontolohizmu v muzytsi Vasylia Barvinskoho. Naukovi zapysky. Seriia: Mystetstvoznavstvo. No. 2:29-37.

Nazar-Shevchuk L. 2019. Dopovid «Optatyvna vis tvorchosti Stanislava Liudkevycha v konteksti natsionalnoho vitaizmu», vyholoshena na mi-zhnarodnii konferentsii, prysviachenii postati ta tvorchosti Stanislava Li-udkevycha v ramkakh Druhoho festyvaliu «Liudkevych-Fest» u Lvovi 5 zhovtnia 2019 r.

Naumenko N. 2008. Rosiiski pereklady poezii Ivana Franka «Zemle moia, vseplodiushchaia maty...»: novi pidkhody. Ivan Franko: dukh, nauka, dumka, volia : materialy Mizhnarod. nauk. konhresu, prysviach. 150-richchiu vid dnia narodzhennia I. Franka. Lviv : Vydavnytstvo LNU im. I. Franka, 1117-1126.

Orteha-i-Haset Khose. 1994. Dehumanizatsiia mystetstva. Khose Orteha-i-Haset. Vybrani tvory. Kyiv : Osnovy.

Ortega-i-Gaset Khose. 1991. Tema nashego vremeni. Samosoznanie evropej-skoj kul’tury’ KhKh veka : my’sliteli i pisateli Zapada o meste kul’tury’ v sovr. ob-ve. Moskva: Politizdat, 264-267.

Samojlenko A. I. 2002. Muzy’kovedenie i metodologiya gumanitarnogo znaniya. Problema dialoga. Red. N. Aleksandrova. Odessa : Astroprint.

Roshchenko O. H. 2006. Dialektyka mifolohemy i nova mifolohiia muzych-noho romantyzmu : dys. ... d-ra mystetstvoznavstva : 17.00.03; Natsi-onalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. Kyiv.

Shapovalova L. V. 2007. Refleksivny’j khudozhnik. Problemy’ refleksii v muzy’kal’nom tvorchestve : monografiya. Kharki’v : Skorpion.

Adorno Theodor W. 2004. Beethoven. Philosophie der Musik: Fragmente und Texte. Rolf Tiedemann (Herausgeber). Suhrkamp taschenbuch wi-ssenschaft.

Adorno Theodor W. 1975. Gesammelte Schriften, Band 12: Philosophie der neuen Musik. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Dankowska Jagna. 2001. U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka filozofia XIX wieku a muzyka. Warszawa: wyd-wo. UMFC.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-22

Номер

Розділ

Фiлософiя. Фiлософське пiдгрунття у науцi та мистецтвi