Академiчний плагiат в Українi в умовах культурного транзиту

Автор(и)

  • Tetyana Hranchak Вiддiл охорони iнтелектуальної власностi Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I. Вернадського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7854-580X
  • Yaroslava Soshynska Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", https://orcid.org/0000-0002-9801-6996

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.107

Ключові слова:

академiчний плагiат, академiчна доброчеснiсть, УкраЁнська бi- блiотечна асоцiацiя, УБА, кримiнально-колективiстська культура

Анотація

Розглянуто ставлення наукової спiльноти України до академiчного плагiату в умовах демократичного транзиту. Обгрунтовано академiчний плагiат як прояв пострадянської колективiстсько-кримiнальної культури i фактор її реплiкацiї. За результатами анонiмного iнтернет-анкетування наукових i науково-педагогiчних працiвникiв наукових бiблiотек, академiчних установ та закладiв вищої освiти виявлено тенденцiю до зниження рiвня толерування академiчного плагiату вiтчизняними науковцями. Акцентовано потребу форму-
вання i поширення властивих демократичним суспiльствам доброчесних культурних практик як необхiдної умови для розвитку науки. Висвiтлено дiяльнiсть ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя зi сприяння формуванню i поширенню культури академiчної доброчесностi та запобiганню академiчному плагiату.

Посилання

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII 2014, Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 37-38:2004. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2019 r. №2145-VIII 2017, Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 38-39:380. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Ministerstvo osvity і nauky Ukrainy. 2015. Litsenziini umovy provadzhen- nia osvitnoi diialnosti zakladiv osvity: zatverdzheno postanovoiu Kabi- netu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. №1187. https://bit.ly/2E2Fc5L.

Ministerstvo osvity і nauky Ukrainy. 2016. Pro zatverdzhennia Poriadku prysvoiennia vchenykh zvan naukovym і naukovo-pedahohichnym pratsi- vnykam: Nakaz Ministerstva osvity і nauky Ukrainy vid 14.01.2016. № 13. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16.

Ministerstvo osvity і nauky Ukrainy. 2018. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy: Nakaz Mini-sterstva osvity і nauky Ukrainy vid 15.01.2018 №32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18.

Ministerstvo osvity і nauky Ukrainy. 2018. Rekomendatsii shchodo zapobihannia akademichnomu plahiatu ta yoho vyiavlennia v naukovykh robotakh (avtoreferatakh, dysertatsiiakh, monohrafiiakh, naukovykh dopovidiakh, stattiakh toshcho): Lyst vid 15.08.2018 r. №1/11-8681. https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18.

Razom proty koruptsii. 2018. Akademichna dobrochesnist. Analitychnyi zvit ta rekomendatsii. https://bit.ly/2JnftIT.

Weber-Wulff, Debora. 2014. False Feathers. A Perspective on Academic Plagiarism. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Golunov, Serghei & Kurilla, Ivan. 2013. Academic Integrity in Russia Today: The Political and Social Implications of Thesis Falsification and Education Reform. PONARS Eurasia Policy Memo, No. 246. https://bit.ly/2WsOuzp.

Dougherty, M. V. 2018. Correcting the Scholarly Record for Research Integrity. In the Aftermath of Plagiarism. Springer International Publishing.

Novelskaite, Aurelija & Pucetaite 2013. Plagiarism in Lithuanian Academia: Formal Definition and Informal Attitude. In Plagiarism across Europe and Beyond — Conference Proceedings, 236-247. https://bit.ly/2JmkSQf.

Ryzhko, Olena. 2017. Plagiarism — Selected Issues in the Axiological, Philosophical, and Informational Context. Zarzdzanie mediami. Tom 5(3): 105-126. http://www.ejournals.eu/ZM/2017/3-2017/art/10501.

Khmarskyi, V. M. 2016. Academicintegrity v SShA: kilka sposterezhen 2015 roku. V Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku uni- versytetu, red. T. V. Finikova & A. Ye. Artiukhova, Mizhnarodnyi fond doslidzhen osvitnoi polityky, Kyiv, 53-92.

Yaroshenko, T. 2005, Akademichna nechesnist ta politychna kultura: porivnialnyi dosvid (Ukraina SShA). V Poklykannia universytetu: zb. nauk. pr., vidp. red. O. Homilko, RIA «Іапко»; «Veselka», Kyiv, http://www.osvita.org.ua/student/studying/articles/2.html.

Heitman, Elizabeth & Litewka, Sergio. 2011. International Perspectives on Plagiarism and Considerations for Teaching International Trainees. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, Vol. 29, Is. 1, January-February 2011, p. 104-108. https://bit.ly/2WrRkVj.

Nalepa, Monika. 2016. Here’s the Academic Evidence on Cheating in Post-communist Countries. The Washington Post, 2 August, https://wapo.st/2YedJWG.

Romanutskyi, V. M. 2013. Kontynuum «Indyvidualizm — kolektyvizm» yak osnovnyi vymir suchasnoi kultury (za H. Khofstede). Visnyk Natsi- onalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury і mystetstv. 3:97-101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_3_25.

Bahdasarian, N. V. 2013. Konflikt interesiv v derzhavnii sluzhbi. Devi¬ant ni shliakhy rozvytku v strukturi derzhavnoi sluzhby. U Vid hromadi- anskoho suspilstva — do pravovoi derzhavy, Tezy VIII Mizhnarodnoi nau- kovoi Internet-konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh, KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, 30-32. https://bit.ly/2VxD14Q.

Holovakha, Yevhen. 2016. Ukrainske suspilstvo: vektory transformatsii. Zbruc, 12 Hruden. https://zbruc.eu/node/59471.

Dobko, Taras. 2008. Akademichna kultura yak neobkhidna peredumova efektyvnoho upravlinnia suchasnym universytetom v umovakh avtonomii. Dukh і Litem, 19:93-102.

Zaslavskiy, Ilya. 2017. How Non-State Actors Export Kleptocratic Norms to the West, Hudson Institute, Washington, D.C. https://bit.ly/2LuWWwM.

Hrabovskyi, Serhii. 1997. Kryminalna kultura «vilnoho» taboru. Den, 12 Serpen. https://bit.ly/2DSEubb.

Mishchenko, Mykhailo. 2018. Chy zminylosia ukrainske suspilstvo za 20 rokiv? Ukrainskyi interns, 6 Lypen. https://bit.ly/2JfuiOo.

Zhyrnov, Evhenyi. 2006. Sredstva massovoi dyssertatsyy. Kommersantn. Vlast, 4 Dekabr, 48:72. https://www.kommersant.ru/doc/726822.

Habovych, Aleksandr. 2019. РгосЬпые korny otechestvennoi psevdonauky. ZN.UA, 1 Berezen. https://bit.ly/2vJUIlY.

Mizhnarodnyi fond «Vidrodzhennia», Skhidnoukrainskyi fond sotsialnykh doslidzhen, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina. 2015. Akademichna kultura ukrainskoho studentstva: osnovni chynnyky formuvannia ta rozvytku. Київ. https://bit.ly/2LhpplS.

Mazur, Valerii. 2013. Naperstochnyky vid nauky. ZN.UA, 22 Berezen. https://dt.ua/SCIENCE/naperstochniki-vid-nauki.html.

Hromliuk, Ilona. 2017. Myslyvtsi za plahiatom. Yak hrupa naukovtsiv shukaie v Ukraini hore-akademikiv. Ukrainska pravda. Zhyttia, 21 Berezen. https://life.pravda.com.ua/society/2017/03/21/223244.

Feia, Oleh. 2019. Svitlana Blahodietielieva-Vovk: «Nashoiu diialnistiu my khochemo pokazaty, khto naspravdi hospodar v ukrainskii nautsi». Tyzhden.ua. 17 Sichen. https://tyzhden.ua/Society/225561.

Hundorova, Tamara. 2018. Yak plahiat kandydata nauk і konsultanta MON spustoshuie pole nauky. Ukrainska pravda. Zhyttia, 8 Zhovten. https://life.pravda.com.ua/columns/2018/10/8/233488.

Blahodietielieva-Vovk, Svitlana. 2019. Bytva za akademichnu dobroches- nist v Ukraini. Osvita.ua, 3 Berezen. http://osvita.ua/vnz/64076.

Zaporizkyi natsionalnyi universytet 2018, Kodeks akademichnoi dobro- chesnosti Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Zaporizhzhia. https://bit.ly/2Jyha61. (8 Травень 2019).

Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu 2018, Kodeks akademichnoi dobrochesnosti Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekh-nolohii ta dyzainu, Kyiv. https://bit.ly/2YsPFPT. (8 Травень 2019).

Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrai- ny, Odeskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia 2016, Pro Kodeks akademichnoi dobrochesnosti instytutu: nakazN8 139 vid 26 hrudnia 2016 r., Odesa. http://oridu.odessa.ua/10/4/kodeks.pdf. (8 Травень 2019).

Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia» 2017, Kodeks akademi-chnoi dobrochesnosti Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Ostroh. https://bit.ly/2JBmFRF. (8 Травень 2019).

Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia. 2016. Kultura akademichnoi dobro-chesnosti: rol bibliotek. http://bit.ly/2Ff3EAr.

Voskoboinikova-Huzieva, О. V., Zahumenna, V. V., Kulyk, Ye. V., Pash- kova, V. S., Serbin, O. O., Soshynska, Ya. Ye. & Shevchenko, I. O. 2018. Akademichna dobrochesnist ta biblioteky: prohrama pidvyshchennia kvali- fikatsii pratsivnykiv bibliotek, Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia, Kyiv, https://bii.ly 2YesO('G.

Bozhenko, O., Korian, Yu., Fedorets, M. 2016. Mizhnarodni styli tsytu- vannia ta posylannia v naukovykh robotakh: metodychni rekomendatsii, red. V. S. Pashkova, О. V. Voskoboinikova-Huzieva, Ya. Ye. Soshynska & О. M. Brui, Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia, Kyiv, https://bit.ly/2sGvq5Z.

Verhun, A. R., Savenkova, L. V. & Chukanova S. O. 2016. Prohramne zabezpechennia dlia perevirky naukovykh tekstiv na plahiat: informatsii- nyi ohliad, red. V. S. Pashkova, О. V. Voskoboinikova-Huzieva & Ya. Ye. Soshynska, Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia. Kyiv, https://bit.ly/2EPnCUy.

Savenkova, L. V., Chukanova S. O. 2016. Navchannia studentiv akademi- chnii dobrochesnosti и bibliotetsi VNZ: metodychni porady, red. V. S. Pa-shkova, О. V. Voskoboinikova-Huzieva, Ya. Ye. Soshynska, Ukrainska bi-bliotechna asotsiatsiia, Kyiv. https://bit.ly/2EExJIv.

Yakunina, N. V., Chyniuk, A. A. & Rudenko, Ya. V. 2016. О snowy formuvannia kultury akademichnoi dobrochesnosti v bibliotetsi: informatsiinyi ohliad, red. V. S. Pashkova, О. V. Voskoboinikova-Huzieva, Ya. Ye. So-shynska & O. O. Serbin, Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia, Kyiv, https://bit.ly/2ECmUqj.

Brui, O., Savenkova, L. & Chukanova S. 2019, Profit kompetentnostei bi- bliotekariv z akademichnoi dobrochesnosti: rekomendatsii, rets. O. Huzhva, Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia, Kyiv, https://bii.ly/2YeiXzo. (26 Квітень 2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-14

Номер

Розділ

Дискусійний клуб