Журнали з музичного мистецтва та освіти в наукометричній базі SCOPUS: нетнографічний аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.088

Ключові слова:

нетнографічний аналіз, наукометрична база Scopus, видання з музичного мистецтва та освіти, тематика досліджень

Анотація

Метою дослідження є проведення нетнографічного аналізу сай­тів закордонних наукових журналів з музичного мистецтва та осві­ти, що входять до наукометричної бази Scopus, зробити класифікацію журналів за тематикою та виокремити видання з високими індексами цитування. Методологія дослідження ґрунтується на використанні нетнографічного аналізу як одного із специфічних методів онлайн- досліджень, характерних для сучасної соціології, культурології, етно­графії. Наукова новизна полягає у застосування нетнографії для аналізу сайтів наукових журналів з музичного мистецтва, виокрем­ленні основних тематичних груп видань названої галузі, індексованих у Scopus.

Висновки. Нетнографічний аналіз дозволив виділити 5 груп: міжди­сциплінарні журнали, які досліджують музичне мистецтво в контексті естетики, культурології, філософії музики; журнали з музикознавства (проблеми історії, теорії музики, аналізу музичних творів, поліфонії, теорії жанрів, музичної стилістики тощо); видання, які висвітлюють окремі музичні напрями або періоди історії музики; журнали, при­свячені застосуванню сучасних комп’ютерних (цифрових) технологій в музиці; видання з питань музичної освіти (навчання музики, розви­ток музичних здібностей, виконавських умінь та ін.). Нетнографічний аналіз дозволив виділити найбільш цитовані журнали кожної групи. Сайти наукових видань було розглянуто не лише з боку проблематики, було визначено рік заснування журналу, країну, організацію-видавця, кількість збірників на рік, а також вивчено показники цитування, які зазвичай використовуються для оцінки публікацій в журналах гума­нітарних галузей бази даних Scopus: Індекс цитування SJR та Імпакт фактор SNIP. Авторами спростовано думку певної частини вітчизня­ної наукової спільноти щодо відсутності видань з музичного мистецтва та освіти в наукометричній базі даних Scopus.

Посилання

Kozinetz, V. R. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London, UK: Sage Publications Ltd., 2010. https://www.amazon.com/Net-nography-Doing-Ethnographic-Research-Online/dp/1848606451.

Bykov, V. & Leshchenko, М. Digital humanistic pedagogy of open education. Teoriia і praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4 (2016): 1 la 130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2016_4_13.

Zhuravleva, E. Ju. To the typology of Internet research methods. Voprosy filosofii, 5 (2013): 84-93. https://www.researchgate.net/publication/264673423.

Kolomiets, A. & Gromov, Y. Netnographic Analysis of Pedagogical Investigations Subject Spectrum of Periodical Journals Which are Indexed in Scopus Scientometric Database. Informatsiini tekhnolohii і zasoby navchannia, 59 (2017): 179-188. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view /1666.

Potapov, P. G. Problems of modern methodology: methods of Internet research. In Vysshee obrazovanie v Rossii і Belarusi v kontekste Bolonskogo processa, 308-311. Homel : HHTU ym. P. O. Sukhoho, 2016. https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/14549.

On Amendments to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 30, 2015. # 1187. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.05.2018. Me347. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-10

Номер

Розділ

Університетські бібліотеки, журнали, архіви